Privacyverklaring Jaspers Advocaat

Jaspers Advocaat waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Jaspers Advocaat neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.


Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.


Met dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over van wie Jaspers Advocaat persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten u hebt. Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.


Van wie verwerkt Jaspers Advocaat persoonsgegevens?

 • Klanten van Jaspers Advocaat;
 • Ontvangers van onze nieuwsbrief;
 • Gebruikers van het contactformulier op de website;
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Jaspers Advocaat en overige personen van wie Jaspers Advocaat de persoonsgegevens verwerkt;
 • Bezoekers van onze website;

Welke persoonsgegevens worden door Jaspers Advocaat verwerkt?

Jaspers Advocaat verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.


Waarom mag Jaspers Advocaat uw persoonsgegevens verwerken?

Jaspers Advocaat mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meerdere van de volgende redenen:


 • U hebt Jaspers Advocaat toestemming gegeven voor de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Jaspers Advocaat;
 • Jaspers Advocaat heeft een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Jaspers Advocaat heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven).


Waarvoor mag Jaspers Advocaat uw persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens kunnen voor onder andere de volgende doeleinden worden gebruikt:


 • Het bijhouden van een klantenbestand;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten;
 • Het versturen van digitale nieuwsbrieven (u kunt denken aan informatie op het gebied van onze juridische dienstverlening, nieuwsberichten, aankondigingen en uitnodigingen evenementen, (gerichte) marketing acties en andere informatie gerelateerd aan onze juridische dienstverlening);
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Het opnemen en onderhouden van contact.
 • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Jaspers Advocaat en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Jaspers Advocaat.
 • Afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Jaspers Advocaat hebt verstrekt, kan Jaspers Advocaat uw persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.


Verwerker

Jaspers Advocaat kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Jaspers Advocaat en de verwerker is in dat geval verplicht. Jaspers Advocaat zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.


Ontvangers persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen binnen de organisatie gedeeld worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden. Jaspers Advocaat neemt daarbij te allen tijde haar (afgeleide) geheimhoudingsplicht in acht.


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden.

Welke rechten hebt u?


Recht op inzage

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.


Recht op rectificatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Door het toezenden van bijvoorbeeld een aanvullende verklaring kunt u uw onvolledige persoonsgegevens volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij weer in acht worden genomen.


Recht op verwijdering

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.


Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Als u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Jaspers Advocaat uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.


Recht op het overdragen van gegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.


Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens indienen of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u zich richten tot Jaspers Advocaat via e-mailadres: info@jaspersadvocaat.nl.


Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming


U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.


Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Jaspers Advocaat via e-mailadres: info@jaspersadvocaat.nl


Indienen klacht

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.


Cookies en hyperlinks

De website van Jaspers Advocaat maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.


 Met analytische en tracking cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen. Als Jaspers Advocaat daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.


Op de website van Jaspers Advocaat wordt gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. Jaspers Advocaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.


Wijzigingen

Jaspers Advocaat mag dit privacy statement wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de gegevens. U kunt het privacy statement op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.


Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is mr. J.J. Jaspers, te bereiken via e-mailadres info@jaspersavocaat.nl of via telefoonnummer 0161-747830.

arrow_drop_up arrow_drop_down