Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Jaspers Advocaat

Mr. drs. J.J. Jaspers handelt als eenmanszaak onder de naam Jaspers Advocaat.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde dan wel aanvullende opdracht, die door de opdrachtgever aan Jaspers Advocaat wordt gegeven, alsmede op alle echtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.


Zowel Jaspers Advocaat als alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.


Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Opdrachten

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Jaspers Advocaat.

De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.


Artikel 4: Inschakeling van derden

Jaspers Advocaat zal bij de inschakeling van niet bij hem werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever.


Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.


Artikel 5: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Jaspers Advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraars is.


Indien Jaspers Advocaat voor schade, om welke reden dan ook, geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is deze beperkt tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin niet mee begrepen.


Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na het doen of nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.

 

Artikel 6: Honorarium en kosten

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, eventueel verhoogd met een factor in verband met spoedeisendheid.


Naast het honorarium worden de navolgende kosten doorberekend:

  • reiskosten ad € 0,37 per gereden kilometer, of de werkelijke kosten indien de reis per openbaar vervoer wordt afgelegd
  • kosten van uittreksels of legeskosten vanwege door een overheidsorgaan verstrekte documenten.
  • kleine kosten, bijvoorbeeld repro- en kopieerkosten, kosten voor aangetekende verzending van stukken, parkeerkosten.
  • griffierechten en andere rechten en heffingen in verband met juridische procedures.
  • kosten van inschakeling van derden.
  • overige hier niet nader genoemde kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de opdrachtgever.

Jaspers Advocaat kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. 


Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal Jaspers Advocaat de werkzaamheden aanvangen respectievelijk voortzetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.


Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).


Artikel 7: Declaratie en betaling

De declaratie wordt eens per maand opgemaakt en verzonden aan de opdrachtgever. De declaraties zijn voorzien van een specificatie waarin tijd en verrichtingen met toelichting staat vermeld.


De betalingstermijn is 14 kalenderdagen.


Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Jaspers Advocaat zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met incassokosten verschuldigd vanaf de 15e dag na de factuurdatum.

 

Artikel 8: Derdengelden

Volgens de Verordening op de administratie en de financiële integriteit moeten advocaten een Stichting Derdengelden tot hun beschikking hebben die uitsluitend gebruikt mag worden voor derdengelden in de zin van die verordening. Mr. J.J. Jaspers is aangesloten bij de Stichting Beheer Derdengelden Forward Advocaten en heeft met die stichting een overeenkomst gesloten.


Gelden die Jaspers Advocaat ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Forward Advocaten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt over de beheerde gelden geen rente vergoed. De ontvangen gelden worden ten spoedigste overgemaakt naar een door opdrachtgever op te geven tegenrekening.

 

Artikel 9: Opzegging van de overeenkomst

Zowel Jaspers Advocaat als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst van opdracht beëindigen door schriftelijke melding daarvan aan de ander.


De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Jaspers Advocaat is alleen Nederlands recht van toepassing.

Bij geschillen is uitsluitend de rechter te Breda bevoegd.

 

Artikel 11: Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, alsmede de eventueel daarin opgenomen wijzigingen, kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Jaspers Advocaat.


Rijen, mei 2018