Rechtsgebieden

Wij verlenen bijstand in alle strafrechtzaken in Frankrijk (en overzeese gebiedsdelen). Voorbeelden van gebieden waar wij in optreden:


  • Wapens - Armes
  • Mensenhandel - Traffic
  • Zedenzaken
  • Levensdelicten
  • Slachtoffers

Drugs - Drogues

Veel zaken waar wij mee te maken krijgen gaan over drugs. In Frankrijk wordt het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs veel minder strikt gehanteerd dan in Nederland. 


Wanneer iemand in Frankrijk wordt aangetroffen met een hoeveelheid drugs, valt dat vaak onder de competentie van de JIRS (Juridiction InterRégionale Spécialisée). Deze houdt zich bezig met de zware criminaliteit en heeft grote (onderzoeks)bevoegdheden die zich uitstrekken tot binnen- en buitenland.


Frankrijk kent zich daarbij een grote rechtsmacht toe. (Vermeende) handelingen in Nederland of elders, maar waarbij uiteindelijk de uitwerking in Frankrijk heeft plaatsgevonden, worden al snel vertaald naar ‘op ondeelbare wijze plaatsgevonden in Frankrijk’. Mensen die nog nooit in Frankrijk zijn geweest kunnen zo maar te maken krijgen met een vervolging in Frankrijk.


Met name waar het gaat om drugs, gaat men in Frankrijk snel over tot voorlopige hechtenis, arrestatiebevelen of het doen van verzoeken tot overlevering. Bewijs van schuld wordt snel aangenomen en de straffen zijn zwaar.

Overplaatsing naar Nederland

Bijzondere aandacht behoeft de overplaatsing van veroordeelden in Frankrijk die naar Nederland willen. De mogelijkheid bestaat, maar het vergt de nodige inspanningen. In principe gaat het om het indienen van een eenvoudig verzoek bij de Franse Officier van Justitie, die beslist en dan gaat het verzoek naar Nederland. De praktijk wijst helaas vaak anders uit. Vaak moeten wij de nodige druk uitoefenen om er voor te zorgen dat het verzoek ook daadwerkelijk in behandeling wordt genomen en er een beslissing volgt. Het blijven volgen van het verzoek kost veel tijd, maar zorgt er wel voor dat  er ook wat gebeurt.

Douanezaken - Douanes

In douanezaken komen we de volgende twee zaken het meest tegen. Ten eerste inbeslagname en boete bij bezit van meer dan € 10.000,--. Ten tweede de boete die door de douane geëist wordt bij drugszaken. Daarbij komt de Franse douane op tijdens een strafzaak, waarbij doorgaans een douaneboete wordt geëist ter hoogte van de waarde van de aangetroffen drugs. Dat kan in de miljoenen lopen. Bij een veroordeling wordt die boete dan ook opgelegd.

Witwassen - Blanchiment

Hierbij gaat het om handelingen die er op gericht zijn de criminele herkomst van gelden te verbergen of illegaal verkregen gelden een legale status te geven.

Illegale geneesmiddelen - médicaments illégaux

Denk hierbij aan de productie van amfetaminen, anabole steroïden, anti-oestrogene middelen, etc. Deze worden veel gebruikt in de sport.


Frankrijk tilt zwaar aan de invoer van deze producten en kijkt met name ook naar de maatschappelijke en gezondheidseffecten.

Verkeersstrafrecht - droit routier

Denk hierbij aan verkeersongevallen, veel te hard rijden (excès de vitesse), inbeslagname rijbewijs, etc.

Heeft u vragen, wilt u meer weten?