Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen


In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:


- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of

de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager:de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;


Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Jaspers Advocatuur en de cliënt.

2. Mr. drs. J.J. Jaspers draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:


a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. training in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Jaspers Advocatuur heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.


Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht in ontvangst en behandeling genomen door mr. drs. J.J. Jaspers

2. Mr. drs. J.J. Jaspers stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Mr. drs. J.J. Jaspers en de klager zullen samen proberen tot een oplossing te komen.

4. De klacht wordt afgehandeld binnen vier weken na ontvangst na ontvangst van de klacht of doet

met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. Mr. drs. J.J. Jaspers stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van eventuele verbeterpunten.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en mr. drs. J.J. Jaspers het oordeel over de gegrondheid van de klacht.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. Mr. drs. J.J. Jaspers en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. Mr. drs. J.J. Jaspers is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Mr. drs. J.J. Jaspers houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

3. Mr. drs. J.J. Jaspers houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie

1. Mr. drs. J.J. Jaspers registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.